سخن اول

قلب شمادرسکوت و آرامش،

به اسرار روزها وشب ها شناخت می یابد

ولی گوشهایتان درحسرت آرزویند

که آوای چنین شناختی را که بر قلبهایتان

فرو می آید،بشنوند.

جبران خلیل جبران

/ 0 نظر / 6 بازدید