/ 4 نظر / 7 بازدید
محمد

[ناراحت] همكار گرامي جناب آقاي استواري تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم امیدوارم که غم آخر زندگیتان باشد[ناراحت]

اسدی

سلام زندگی در گذر آینه ها جان دارد با سفرهای پر از خاطره ایمان دارد زندگی خواب لطیفیست که گل می بیند اضطراب و هیجانیست که انسان دارد زندگی کلبه ی دنجیست که در نقشه ی خود دو سه تا پنجره رو به خیابان دارد گاه با خنده عجین است و گهی با گریه گاه خشک است و گهی شر شر باران دارد زندگی مرد بزرگیست که در بستر مرگ به شفابخشی یک معجزه ایمان دارد زندگی آن گل سرخیست که تو می بویی یک سرآغاز قشنگیست که پایان دارد

اسدی

سلام طاعات وعبادات قبول حق تعالی امشب ... از آسمان باران انا انزلنا بر فرق زمين مي بارد ... امشب چشمانم را با آب توبه مي شويم و کلام قرآن در دهانم مي ريزم تا خواب چشمانم را نيازآرد ...