بازی گروهی برای تقویت عزت نفس، رشد و تکامل کودک لازم است

بازی معنای شفافی داشته و یک فعالیت محبوب برای همه است. همه کودکان و حتی بالغین دوست دارند بازی کنند ماهیت بازی هم تعاریف بسیاری دارد توانایی و آزادی هایی که در بازی وجود دارد بسیاری از ارزشها را برای کودک حفظ می کند که از این طریق کودکان را در ارتقای خودپنداره آنها یاری می کند.

بازی سبب می شود تا کودکان بتوانند اشیای خارجی را به تسلط خود درآورند و بین افکار درونی و دنیای خارج خود ارتباط برقرار کنند.

یکی دیگر از نیازهای کودکان که در راستای بازی آنها مطرح است فرآیند اجتماعی شدن آنهاست که در انجام بازی گروهی این نیاز اساسی مرتفع می شود.

بررسی های متعددی در این زمینه انجام شده است که از آن جمله می توان به بررسی تاثیر بازی گروهی بر نشانه های مرتبط با سوگ و آسیب ناشی از زلزله در کودکان و نیز بر کاهش مشکلات رفتاری و کاهش شدت علایم بیش فعالی در کودکان بیش فعال اشاره کرد.

بر پایه این گزارش، نتایج همه این تحقیقات بیانگر آن است که بازی گروهی برای کودکان در همه رده های سنی سبب تقویت رفتار مثبت و کاهش علایم رفتار منفی می شود.

/ 1 نظر / 36 بازدید
فروزنده

آه، ای شباهت دور! ای چشم های مغرور! این روزها که جرأت دیوانگی کم است بگذار باز هم به تو برگردم!